Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i poprawy funkcjonalności portalu zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Klikając „akceptuję” zgadzasz się na powyższe.Akceptuję

Regulamin

Regulamin portalu Pomarańczarnia.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania przez użytkowników z portalu Pomarańczarnia.pl
 2. Niniejszy regulamin zgodny jest z wymogami stawianymi przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Nazwa portalu, jego wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 4. Regulamin określa prawa i obowiązki i zakres odpowiedzialności użytkowników oraz administratora portalu.
 5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe.
 6. Każdy potencjalny użytkownik zobowiązany jest z chwilą rejestracji do zapoznania się i zaakceptowania postanowień regulaminu. Korzystanie z portalu nie jest możliwe bez wcześniejszej akceptacji postanowień regulaminu.
 7. Użytkownicy oraz administrator zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu.

II. Definicje

Administrator  - Pomarańczarnia s.c. Aleksandra i Przemysław Jarno

Portal Pomarańczarnia.pl – portal internetowy pod adresem pomaraczarnia.pl  prowadzony przez Administratora umożliwiający zawieranie transakcji wymiany walut on-line oraz świadczenie innych usług na rzecz użytkowników

Czas pracy Portalu – portal internetowy pod adresem pomaranczarnia.pl jest dostępny przez 24 h na dobę przez cały rok, z wyłączeniem:

 • niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od północy do godziny 9 rano kolejnego dnia roboczego,
 • okresowych przerw technicznych

Dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy

Data zakończenia transakcji – data w której została złożona przez Administratora dyspozycja przelewu należności objętej transakcją

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną (możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków), która zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie dokonała rejestracji na Portalu oraz utworzono dla niej Konto Użytkownika.

Konto Użytkownika – konto prowadzone dla Użytkownika w ramach Portalu przez Administratora zawierające dane Użytkownika, a także informacje o podejmowanych przez niego czynnościach w ramach Portalu. Konto jest tworzone po rejestracji Użytkownika w Portalu w oparciu o niepowtarzalny login i jest zabezpieczone hasłem wybranym przez Użytkownika. Konto służy do zarządzania danymi oraz do wydawania dyspozycji transakcji.

Dzień rozliczenia – dzień następujący w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia transakcji, w którym następuje rozliczenie transakcji.

Nierezydent – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, osoba prawna mająca siedzibę za granicą lub inny podmiot mający siedzibę za granicą posiadający zdolność prawną (możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków), znajdujący się za granicą oddział, przedstawicielstwo i przedsiębiorstwo utworzone przez rezydenta, obce przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny i inne obce przedstawicielstwo oraz misja specjalna i organizacja międzynarodowa, korzystająca z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych

Rezydent – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, osoba prawna mająca siedzibę w kraju lub inny podmiot mający siedzibę w kraju posiadający zdolność prawną (możliwość bycia podmiotem praw  i obowiązków), znajdujący się w kraju oddział, przedstawicielstwo i przedsiębiorstwo utworzone przez nierezydenta, polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny i inne obce przedstawicielstwo oraz misja specjalna, korzystająca z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Beneficjent Rzeczywisty - rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Użytkownikiem w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja

Login i hasło – niepowtarzalne dane wprowadzone przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu, służą do uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

Adres email Użytkownika – adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu

Rachunek Użytkownika – rachunek rozliczeniowy Użytkownika w Banku obsługiwanym przez Portal wskazany przez Użytkownika; w przypadku dokonywania transakcji wymiany walut Użytkownik zobowiązany jest do posiadania rachunku prowadzonego w złotych polskich oraz rachunku prowadzonego w walucie będącej przedmiotem transakcji

Waluta bazowa – waluta, której cena jednostkowa jest wyrażona w walucie niebazowej

Waluta niebazowa – waluta, w której jest wyrażona cena jednostki waluty bazowej

Kurs walutowy – ustalony w momencie zawierania transakcji kurs wymiany jednostki waluty bazowej na walutę niebazową

Kwota transakcji – wyrażona w walucie bazowej kwota będąca przedmiotem transakcji wymiany walut

Potwierdzenie otrzymania zlecenia – potwierdzenie otrzymania zlecenia wymiany walut wygenerowane przez Administratora i przesłane drogą mailową na Adres email Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia

Potwierdzenie zlecenia przelewu – potwierdzenie zlecenia przez Administratora przelewu należności Użytkownika wynikającej z zawartej transakcji przesłane drogą mailową na Adres e-mail Użytkownika niezwłocznie po dokonaniu zlecenia przelewu.

Transakcja wymiany walut – transakcja, której przedmiotem jest kupno lub sprzedaż określonej ilości jednostek waluty bazowej za walutę niebazową według kursu walutowego

III. Rejestracja w Portalu

 1. Aby dokonać rejestracji w Portalu, należy wskazać niepowtarzalny login i hasło, którym się będzie posługiwać. Hasło musi się składać z od 8  do 10 znaków i musi zawierać małe i duże litery oraz cyfry. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi będące następstwem przekazania przez niego hasła osobom trzecim.
 2. Po uzyskaniu potwierdzenia, iż dany login jest dostępny, należy zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować.
 3. Po akceptacji regulaminu na Adres e-mail Użytkownika przesłany zostanie mail z linkiem aktywującym konto. Użytkownika. W celu rejestracji w Portalu należy kliknąć link aktywujący.
 4. Rejestracja w Portalu następuje po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich czynności opisanych w ust. 1-3.
 5. Przed dokonaniem pierwszej transakcji wymiany walut Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić swoje dane:
  1. w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
   1. - imię i nazwisko
   2. - adres zamieszkania
   3. - nr telefonu komórkowego
   4. - obywatelstwo
   5. - PESEL
   6. - nr seryjny dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu)
  2. w przypadku pozostałych podmiotów:
   1. - nazwa
   2. - rodzaj działalności
   3. - imię i nazwisko osoby rejestrującej Użytkownika oraz nr PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL osoby reprezentującej osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej
   4. - adres siedziby
   5. - nr telefonu komórkowego osoby rejestrującej Użytkownika
   6. - NIP Użytkownika (jeśli posiada)
   7. - REGON Użytkownika (jeśli posiada)
   8. - numer w rejestrze
 6. Przed wykonaniem pierwszej transakcji Użytkownik zobowiązany jest do podania danych identyfikacyjnych Beneficjenta rzeczywistego, w zakresie określonym w pkt 5. 1 lub 2 odpowiednio.

IV. Podawanie, weryfikacja i przetwarzanie danych

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych zgodnych z rzeczywistością.
 2. Użytkownik nie ma prawa podawać danych podmiotów, których nie ma prawa reprezentować.
 3. Administrator ma prawo weryfikować dane podane przez Użytkownika. W przypadku negatywnej weryfikacji Administrator ma prawo do zablokowania możliwości korzystania z Konta Użytkownika bądź jego usunięcia.
 4. W przypadku gdy osoba rejestrująca Użytkownika powołała się na udzielone mu pełnomocnictwo do reprezentowania Użytkownika Administrator przed aktywacją Konta Użytkownika ma prawo domagać się nadesłania odpisu pełnomocnictwa w oryginale lub w formie elektronicznej.
 5. Administrator zbiera i przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym regulaminem i polityką prywatności.

 V. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż działalność prowadzona przez Administratora w ramach Portalu podlega ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 2. W celu realizacji ww. ustawy Administrator dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz Beneficjenta Rzeczywistego poprzez potwierdzenie danych identyfikacyjnych z dokumentami stwierdzającymi tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z właściwego rejestru lub innych dokumentów i źródeł danych.
 3. Administrator w wykonaniu postanowień w/w ustawy ma prawo na każdym etapie rejestracji w Portalu bądź realizacji konkretnej transakcji zażądać od Użytkownika dodatkowych informacji bądź przedłożenia określonych dokumentów w celu zapewnienia, iż działania Użytkownika nie są związane z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
 4. W szczególności Administrator może zażądać:
  1. informacji dotyczących celu i charakteru stosunków gospodarczych Użytkownika lub Beneficjenta Rzeczywistego 
  2. źródeł wartości majątkowych będących w dyspozycji Użytkownika lub Beneficjenta Rzeczywistego
 5. Administrator ma prawo do weryfikacji danych identyfikacyjnych Użytkownika w zakresie zgodności danymi posiadacza rachunku Użytkownika, za pomocą którego przeprowadzone są transakcje.
 6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik lub Beneficjent Rzeczywisty należy do wyższej grupy ryzyka Użytkowników kantoru, istnienia wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także w przypadkach, o jakich mowa w art. 43 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Administrator stosuje wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, służące identyfikacji Użytkownika lub Beneficjenta Rzeczywistego oraz może zażądać dodatkowo wyjaśnień dotyczących okoliczności wykonania transakcji
 7. W szczególności Administrator ma prawo zażądać informacji w celu ustalenia, czy Użytkownik lub jego Beneficjent Rzeczywisty zajmuje eksponowane stanowisko polityczne. W takim przypadku Administrator ma prawo zażądać złożenia od Użytkownika lub jego Beneficjent Rzeczywisty stosownego oświadczenia w przedmiocie przynależności do ww. grupy, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści „Oświadczenie zostało złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 8. W przypadku ustalenia, że Użytkownik lub jego Beneficjent Rzeczywisty zajmuje eksponowane stanowisko polityczne, zawarcie umowy wymaga akceptacji kadry kierowniczej Administratora oraz zastosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, o jakich mowa w ust. 5, w szczególności przedłożenia dokumentów i wyjaśnień związanych z okolicznościami wykonania transakcji, jak również źródła pochodzenia wartości majątkowych, służących do realizacji transakcji.
 9. Administrator w wykonaniu postanowień w/w ustawy ma prawo na każdym etapie wstrzymać wykonanie transakcji, rozwiązać zawartą umowę z Użytkownikiem, a także do poinformowania o zleconej transakcji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
 10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że transakcja może mieć związek z popełnieniem przestępstwa, Administrator zawiadamia o transakcji Generalnego Inspektora. Na żądanie od Generalnego Inspektora Administrator ma obowiązek wstrzymania transakcji na okres nie dłuższy niż 96 godzin. Na żądanie Użytkownika Administrator może przekazać informację o wstrzymaniu transakcji i wskazać organ, który wystąpił z żądaniem.

 
VI. Zlecenie

 1. Przy wykorzystaniu Portal Użytkownik i Administrator zawierają umowy wymiany walut.
 2. Zlecenie zawarcia umowy wymiany walut składane będzie przy wykorzystaniu formularza przeprowadzenia transakcji i określać będzie:
  1. rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż)
  2. walutę bazową i niebazową
  3. dane dotyczące rachunku bankowego prowadzonego w walucie, w której nastąpić powinna płatność ze strony Administratora obejmujące numer rachunku oraz dane właściciela rachunku
 3. Zlecenia mogą być składane w Czasie Pracy Portalu
 4. Zlecenie uważane będzie za złożone w momencie dotarcia do systemu teleinformatycznego Administratora informacji o zatwierdzeniu przez Użytkownika złożenia zlecenia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam złożenie zlecenia”. Moment złożenia zlecenia uważany będzie za wiążący dla określenia kursu walutowego danej transakcji. Z chwilą złożenia zlecenia umowa wymiany walut uważana będzie za zawartą.
 5. Po otrzymaniu zlecenia Administrator prześle na Adres e-mail Użytkownika Potwierdzenie otrzymania zlecenia obejmujące warunki transakcji, w szczególności kwotę transakcji, kurs walutowy oraz wysokość należności, którą Użytkownik zobowiązany jest przekazać na rachunek bankowy Administratora.
 6. Do czasu przyjęcia do realizacji transakcja będzie widnieć na Koncie Użytkownika jako oczekująca.
 7. Transakcja uważana będzie za przyjętą do realizacji przez Administratora z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Administratora należności wynikającej z transakcji z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.
 8. Jeżeli zaksięgowanie, o którym mowa w ust. 7, ma miejsce w innym dniu niż Dzień roboczy lub też po godzinie 16.30 w Dniu roboczym, transakcja uważana będzie za przyjętą do realizacji następnego Dnia roboczego o godz. 9.00.

VII. Zlecenia stałe

 1. Użytkownik może dokonać zlecenia stałego wymiany walut.
 2. W celu założenia zlecenia stałego Użytkownik zobowiązany będzie wskazać:
  1. dane dotyczące rachunku bankowego prowadzonego w walucie, w której nastąpić powinna płatność ze strony Administratora obejmujące numer rachunku oraz dane właściciela rachunku
  2. harmonogram zleceń z określeniem terminów i kwot poszczególnych transakcji.
 3. W dniach określonych przez Użytkownika w harmonogramie na Adres e-mail Użytkownika przesyłana będzie informacja o kursie wymiany dla danej transakcji oraz kwocie, którą Użytkownik zobowiązany będzie wpłacić na rzecz Administratora.
 4. W pozostałym zakresie do zleceń stałych stosuje się postanowienia pkt VI i VIII regulaminu.

VIII. Rozliczenie zlecenia

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przelewu należności z tytułu dokonanego zlecenia nie później niż w dniu dokonania zlecenia w Czasie Pracy Portalu (czyli dniu, w którym przesłał zlecenie do Portalu, przyjęcie transakcji do realizacji może nastąpić w innym dniu) z rachunku bankowego prowadzonego w tym samym banku, w którym prowadzony jest rachunek wskazany przez Użytkownika w zleceniu.
 2. W przypadku zleceń dokonywanych poza godzinami 9.00-16.30 dni roboczych, Użytkownik zobowiązany jest do przelewu należności w taki sposób, aby należności wynikające z danej transakcji zostały zaksięgowane na rachunku bankowym Administratora:
  1. jeśli zlecenie jest wykonywane przed północą lub w dzień wolny - następnego dnia roboczego do godziny 9.00
  2. jeśli zlecenie jest wykonywane po północy w dzień roboczy - do godziny 9.00 tego samego dnia.
 3. Rozliczenie transakcji przez Administratora następować będzie w terminie do 8 godzin roboczych od daty przyjęcia transakcji do realizacji, przy czym za godziny robocze uważa się godziny w Dniach roboczych pomiędzy godz. 9.00 a 16.30. W tym czasie Administrator dokona zlecenia przelewu należności Użytkownika z tytułu dokonanej transakcji na Rachunek rozliczeniowy Użytkownika wskazany w zleceniu.
 4. Niezwłocznie po dokonaniu zlecenia Administrator prześle na Adres e-mail Użytkownika potwierdzenie zlecenia przelewu należności Użytkownika.

IX. Anulowanie transakcji

 1. Administrator ma prawo odstąpić od zawartej umowy wymiany walut w przypadku:
  1. stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych podczas rejestracji
  2. stwierdzenia przypadków niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w Portalu albo wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych
  3. gdy środki ze zleceń dokonanych poza godzinami 9.00-16.30 dni roboczych, nie zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Administratora następnego dnia roboczego do godziny 9.00
  4. gdy z przyczyn technicznych dane podawane w Portalu, w szczególności kursy walut odbiegają od rzeczywistych danych
  5. wystąpienia okoliczności niezależnych od Administratora powodujących wadliwość funkcjonowania systemu transakcyjnego.
 2. O odstąpieniu od umowy Administrator powiadamia Użytkownika przesyłając stosowną informację na Adres e-mail Użytkownika..
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator zobowiązany jest do zwrotu Użytkownikowi otrzymanej wcześniej kwoty w terminie dwóch dni roboczych od odstąpienia.

X. Usunięcie konta

 1. Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika w przypadku:
  1. stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych podczas rejestracji
  2. stwierdzenia przypadków niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w Portalu albo wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,
  3. rażącego bądź uporczywego naruszania postanowień Regulaminu przez Użytkownika
 2. O usunięciu Konta Użytkownika Administrator powiadamia Użytkownika przesyłając stosowną informację na Adres e-mail Użytkownika.
 3. Użytkownik może samodzielnie dokonać usunięcia Konta Użytkownika.
 4. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika Administrator zobowiązany jest do zwrotu Użytkownikowi otrzymanej wcześniej kwoty w terminie dwóch dni roboczych od dnia usunięcia Konta Użytkownika po potrąceniu ewentualnego odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez Użytkownika.

XI. Dokumentowanie transakcji

 1. Z tytułu przeprowadzonych transakcji Administrator wystawiać będzie faktury.
 2. Przed przystąpieniem do dokonania zlecenia Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wyboru, czy chce otrzymać fakturę elektroniczną czy w formie papierowej.
 3. W przypadku wyboru doręczania faktur w formie papierowej Użytkownik zobowiązany będzie do pokrycia kosztu ich przesłania w kwocie 5 zł. Opłata ta zostanie doliczona do należności, którą Użytkownik zobowiązany jest przekazać na rzecz Administratora w ramach danej transakcji.

XII. Kontakt

 1. Wszelkie uwagi co do funkcjonowania Portalu Użytkownik może przekazywać Administratorowi przy wykorzystaniu formularza kontaktu lub przy pomocy poczty elektronicznej.
 2. Administrator zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania, uwagi i wątpliwości Użytkownika dotyczące funkcjonowania Portalu oraz poszczególnych transakcji Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zapytania. Udzielenie odpowiedzi następuje na Adres e-mail Użytkownika.

XIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników portalu w następujących celach:
  1. dla celów związanych ze świadczeniem na rzecz Użytkownika usług portalu, w szczególności realizacją umów sprzedaży i zakupu walut
  2. marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, w tym profilowania w celu dobrania oferowanych produktów pod kątem potrzeb Użytkownika
  3. w celach analitycznych pozwalających na lepszy dobór oferty do potrzeb Użytkowników i w celu optymalizacji tej oferty, badania satysfakcji Użytkowników.
  4. w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy
  5. wypełniania przez Administratora prawnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku Vat orazustawy prawo dewizowe
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, może on cofnąć taką zgodę w każdym czasie wysyłając maila na adres kantor@pomaranczarnia.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na skuteczność czynności przetwarzania wykonanych przez cofnięciem zgody.
 3. Podanie danych jest dobrowolne ale jest warunkiem zawarcia utworzenia konta na portalu i korzystania z jego usług.
 4. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO (interes publiczny lub uzasadniony interes Administratora).
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania usług świadczonych przez portal, w szczególności transakcji zakupu i sprzedaży walut (w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń potencjalnie objętych umowami oraz do czasu wygaśnięcia wynikającego z przepisów prawa obowiązku przechowywania danych). W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, dane przestaną być wykorzystywane z chwilą jej wycofania lub zgłoszenia sprzeciwu.
 8. Dane będą przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi transakcji on line, obsługę księgową oraz podmiotom i organom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.
 9. Zasady korzystania przez portal z cookies opisano w Polityce Prywatności zamieszczonej na portalu.

XIV. Warunki techniczne korzystania z portalu

Do korzystania z portalu konieczne są następujące środki techniczne:

 • Komputer podłączony do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard XHTML 1.0, włączoną obsługą skryptów JavaScript oraz włączoną obsługą cookies.
 • Zainstalowana na komputerze przeglądarka Microsoft Internet Explorer 8, FireFox 10, Google Chrome 10, Safari 6, Opera 11 lub wyższe wersje.
 • Aktywne konto poczty elektronicznej, na które użytkownik otrzymuje korespondencję zawierającą potwierdzenia dokonywanych operacji oraz zawieranych transakcji w portalu.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 15.04.2019 r.
 2. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator zobowiązany jest powiadamiać Użytkownika poprzez przesyłanie informacji o zmianach na Adres e-mail Użytkownika.
 3. W przypadku gdy Użytkownik w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianach Regulaminu nie wypowie umowy o świadczenie usług Użytkownik jest związany nowym brzmieniem Regulaminu. Wypowiedzenie umowy polega na likwidacji konta na portalu.

Pobierz na telefon

Jakie​ możliwości​ daje​ internetowy​ kantor?​ Poznań​ ,​ Warszawa,​ Kraków​ –​ gdziekolwiek​ jesteś, wymieniaj​ waluty​ online​ niemal​ w​ każdym​ miejscu​ dzięki​ aplikacjom​ mobilnym.

kantor internetowykantor onlinekantor wymiany online

Polub nas na Facebook.pl!

Pomarańczarnia​ –​ zarówno​ tradycyjny,​ jak​ i​ internetowy​ kantor​ walutowy​ -​ to​ łącznie​ aż​ 30​ lat historii​ na​ rynku​ wymiany​ walut​ w​ Polsce.​ Jesteśmy​ godnym​ zaufania​ partnerem.

Newsletter Pomaranczarnia.pl

Chcesz otrzymywać aktualne kursy walut on -line na email? Zapisz się do naszego newslettera.

Może Pan/Pani zawsze zrezygnować z newslettera, klikając w odpowiedni link w newsletterze lub przesyłając wiadomość mailową na adres kontakt@pomaranczarnia.pl. Zasady przetwarzania danych osobowych dostępne w regulaminie portalu